Algemene ledenvergadering

Geplaatst op 13-03-2019  -  Categorie: Algemeen

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 10 april 2019 in de vensterschool achter de Parrel. Aanvang 20.00 uur.

Alle leden boven de 18 jaar zijn statutair verplicht deze vergadering bij te wonen.

Schriftelijke afzegging alleen bij:
De secretaris;
Evelien Steenhuis
H. Hasekampsingel 53
9617 EV Harkstede

emailadres: artsiooksiuhneetse.[antispam].@home.nl

Het financieel verslag is 1 week voor de vergadering af te halen bij de penningmeester.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie bestaande uit Marjolijn Folkers en Saskia Feenstra
 7. Benoeming kascommissie 
 8. PAUZE
 9. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Anneke Jonkman en Joyce Rademaker (beiden herkiesbaar)
 10. Contributie
 11. Mededelingen
 12. Jubileum
 13. Reisje dames
 14. Rondvraag
 15. Sluiting