Algemene ledenvergadering

Geplaatst op 15-09-2021  -  Categorie: Algemeen

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 13 oktober 2021 in de vensterschool achter de Parrel. Aanvang 20.00 uur.
Alle leden boven de 18 jaar zijn statutair verplicht deze vergadering bij te wonen.

Schriftelijke afzegging alleen bij:

De secretaris
Evelien Steenhuis
H. Hasekampsingel 53
9617 EV Harkstede
emailadres: artsiooksiuhneetse.[antispam].@home.nl

Het financieel verslag is 1 week voor de vergadering af te halen bij de penningmeester.

 

AGENDA

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2019 en 2020 van de secretaris
5. Jaarverslag 2019 en 2020 van de penningmeester
6. Verslag kascommissie 2019. Verslag kascommissie 2020 door Alberdina de Graaf en Marjolijn Folkers.
7. Benoeming kascommissie

PAUZE

8. Bestuursverkiezing.
Aftredend in 2020 zijn Anneke Jonkman en Evelien Steenhuis (herkiesbaar) Anneke Jonkman is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid Rita Kamphuis. Tegenkandidaten kunnen zich tot 5 dagen voor de jaarvergadering aanmelden bij de voorzitter.
Aftredend in 2021 zijn Laura Zuidema en Marga Dijk (beiden herkiesbaar)
9. Contributie
10. Mededelingen
11. Reisje dames
12. Rondvraag
13. Sluiting