PRIVACYBELEID VAN DAMES ZWEMCLUB NOORDERBAD (D.Z.N.)


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dames Zwemclub Noorderbad (hierna: “DZN” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van DZN, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan DZN verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: DZN, Henricus Hasekampsingel 53, 9617 EV Harkstede, 06- 50265939, KvK nummer 40023485. De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via swueinnzd.[antispam].@gmail.com of 06-12358840.

2. Welke gegevens verwerkt DZN en voor welk doel

2.1
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijzonderheden van medische aard of bepaalde functiebeperkingen.

2.2
DZN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden bondslidmaatschap KNBRD (Sportlink), voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van DZN;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3
Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met DZN en je te informeren over de ontwikkelingen van DZN.

E-mail berichtgeving (opt-out):
DZN gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van DZN te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


3. Bewaartermijnen


DZN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers


4.1
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft DZN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt DZN gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1
Via de ledenadministratie van DZN kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te
ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. DZN zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3
Indien je klachten hebt over de wijze waarop DZN je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze Ledenadministratie namknojha.[antispam].@xs4all.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Versie: 23-05-2018